En de meest ondernemersvriendelijke politieke partij van de provincie Utrecht is?

Provinciaal Ondernemers Statenverkiezingsdebat Utrecht
Op 20 maart 2019 is het zover: de Provinciale Statenverkiezingen. Wat betekent de provinciale politiek in de provincie Utrecht voor ondernemers en welke partij is het meest ondernemersvriendelijk? Ondernemers uit de provincie Utrecht waren op vrijdag 15 februari 2019 te gast bij Bol.com in Utrecht om die vragen tijdens het Provinciaal Ondernemers Statenverkiezingsdebat Utrecht, dat MKB-Utrecht en VNO- NCW provincie Utrecht organiseerden, helder te krijgen.

Om zeven uur ’s ochtends meldden de provinciale lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD, 50Plus en ondernemers zich bij Bol.com in Utrecht voor het verkiezingsdebat. Drie ondernemers uit de provincie Utrecht hebben vanuit hun eigen lokale- c.q. bedrijfssituatie een stelling gelanceerd waarover de lijststrekkers met elkaar en met de aanwezige ondernemers in debat gingen. Tijdens het debat hebben de aanwezige ondernemers ook suggesties voor oplossingen c.q. beleidsvoorstellen aan de politieke partijen gedaan waarmee het nieuwe College van Gedeputeerde Staten en de politieke partijen na de verkiezingen concreet aan de slag kunnen gaan.

De drie ondernemers die een stelling voor het verkiezingsdebat hebben gelanceerd waren:

Ruimte voor ondernemen
Margreet Kok, voorzitter Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg, geeft aan dat de provincie Utrecht onvoldoende slagvaardig is om de uitbreiding van bestaande bedrijven en ruimte voor nieuwe bedrijven te faciliteren. Zij illustreert dit aan de hand van een case die op dit moment speelt op het bedrijventerrein in Bunschoten. Een technologisch bedrijf uit Bunschoten moet noodgedwongen, door tekort aan ruimte, uitwijken naar Almere.

Betere aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
Serge Smit, lid van de Technologieraad Regio Utrecht en mede-eigenaar van Oxipack, introduceert de tweede stelling. ‘Personeel is voor ons een hot item. Het is moeilijk om goed gekwalificeerd technisch personeel te vinden, op te leiden en samen te werken met het onderwijs’. Volgens Smit zou het makkelijker moeten zijn om technisch opgeleide mensen te vinden. Ook zit er een kloof tussen het bedrijfsleven en onderwijs: ‘in sommige zaken moeten wij snel reageren en acteren en vangen we bot bij het onderwijs’, aldus Smit. Smit vraagt tijdens het debat aan de politieke partijen of de provincie Utrecht ervoor gaat zorgen dat hij over vier jaar minstens twee reacties op een vacature krijgt’.

Provincie Utrecht slibt dicht
De derde stelling wordt geïntroduceerd door Peter de Rooy van De Rooy Transport-Logistiek en regiobestuurder bij TLN Noord-West. ‘Als er niets extra’s gebeurt loopt de provincie Utrecht de komende jaren vast’. Verdere verstedelijking en economische groei doen de behoefte aan mobiliteit flink toenemen. Steden groeien en moeten ondanks steeds verdere verdichting toch bevoorraad worden. Ook de snelwegen en de provinciale wegen lopen vast.
Treinen, bussen en sneltrams zijn, zeker in de spits, overvol en fietspaden krijgen steeds meer- en verschillende fietsen te verwerken. De vraag van De Rooy aan de politieke lijsttrekkers is dan ook welke concrete maatregelen zij gaan nemen om de groei van mobiliteit (inclusief goederenvervoer) de komende jaren te faciliteren en financieren.

En de winnaar is…
Gebaseerd op de antwoorden van de lijsttrekkers stemden de ondernemers aan het einde van het debat over welke politieke partij de meest ondernemersvriendelijke van de provincie Utrecht is. De VVD is de winnaar geworden, gevolgd door D66.

Inspirerende Marktdag Ondernemend Samen Werken in Provincie Utrecht: Klimaat in concurrentie? op 7 november 2018

Samenwerking in de keten van belang bij transitie om woningen van aardgas te laten gaan
Tijdens de plenaire opening gingen Diederik Samsom (voorzitter Klimaattafel gebouwde omgeving en oud PvdA-partijleider), Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en Karsten Klein (aanjager van het traject Beter Aanbesteden) met elkaar in gesprek over de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving. Diederik Samsom gaf aan dat de woningcorporaties de ‘startmotor’ zijn in de transitie om woningen van het aardgas te laten gaan. Doekle Terpstra vertelde dat installateurs bij deze transitie een andere rol zouden moeten aannemen, namelijk de rol van regisseur van de keten. De installateurs zouden naast installateur van de installatie ook als adviseur dienen op te treden en huiseigenaren tevens kunnen informeren over mogelijkheden voor financiering van de vervangingsvraag van installaties. Karsten Klein is van mening dat opdrachtgevers c.q. overheden in deze transitie ook dienen samen te werken in de keten. Om innovatie een kans te geven zouden opdrachtgevers c.q. overheden niet te veel moeten clusteren bij aanbestedingen om zo innovatie een kans te geven.

Boardroomsessie
Tijdens de Boardroomsessie gingen wethouders van gemeenten in de provincie Utrecht en de gedeputeerde van de provincie Utrecht met Samsom, Klein en Terpstra in gesprek over de concrete uitwerking van verduurzaming van de woningvoorraad in de praktijk. De ambities van de gemeenten zijn torenhoog terwijl Samsom toch vooral pleitte voor een aanpak in fases, te beginnen met corporatiewoningen. In een vragenronde gaf Samsom antwoorden op vragen van wethouders over bijvoorbeeld de mogelijkheid om geothermie te benutten en de snelheid waarmee woningen van het aardgas moeten gaan. Het voorstel van Bouwend Nederland om een Masterclass voor raadsleden te organiseren in de provincie Utrecht over de verduurzamingsopgave werd goed ontvangen.

Workshops
Ook dit jaar was tijdens de Marktdag een bonte mix aan sessies georganiseerd over interessante, actuele onderwerpen. Denk daarbij aan onderwerpen als: de Actieagenda Beter Aanbesteden; klimaatadaptatie via het dak?; CO²-reductie in GWW; waterdoorlatende verhardingen, klimaatbestendig?; veiligheid in aanbestedingen; verduurzamen door woningcorporaties; aan de slag met de nutsbedrijven en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.|

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, gemeente Utrecht, MKB INFRA, CUMELA Nederland, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk hebben als organiserende partijen van de Marktdag zich ten doel gesteld om tijdens de Marktdag opdrachtgevers en opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en kennisdeling te bevorderen en met elkaar in gesprek te gaan over actuele bouw gerelateerde thema’s, zoals de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking. Betere samenwerking leidt tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.